Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Uwlevensoverzicht

E-mail: info@uwlevensoverzicht.nl

Website: Uwlevensoverzicht.nl

Definities:

 • Uwlevensoverzicht: Uwlevensoverzicht, gevestigd te Sliedrecht onder KvK nr: 85400815.

 • Klant: degene met wie Uwlevensoverzicht.nl een overeenkomst is aangegaan.

 • Partijen: Uwlevensoverzicht.nl en klant samen.

 • Consument: een klant die tevens een individu is en als privepersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Indien de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden, is de klant boven de 16 en/of heeft toestemming van de ouders/voogd om een account aan te maken.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Uwlevensoverzicht.nl.

 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 • Alle prijzen die Uwlevensoverzicht.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 • Alle prijzen die Uwlevensoverzicht.nl hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Uwlevensoverzicht.nl te allen tijde wijzigen.

 • Partijen komen voor een dienstverlening door Uwlevensoverzicht.nl een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 • Uwlevensoverzicht.nl is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Uwlevensoverzicht.nl de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Uwlevensoverzicht.nl heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.

 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Uwlevensoverzicht.nl prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Uwlevensoverzicht.nl op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betaling en betalingstermijn

 • De klant dient betalingen achteraf binnen 1 maand na levering te hebben voldaan. 
 • Elk begin van het de overeenkomst vind er een betaling plaats van het jaarlijkse termijn. Dit gebeurt volledig via automatische incasso.

 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de consument het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Uwlevensoverzicht.nl de consument een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 • Uwlevensoverzicht.nl behoud zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van niet tijdig betalen

 • Betaald de consument niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Uwlevensoverzicht.nl gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitenrechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Uwlevensoverzicht.nl.

 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Uwlevensoverzicht.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Uwlevensoverzicht.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomt door Uwlevensoverzicht.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Uwlevensoverzicht.nl te betalen.
 • Als de consument verzuimd te betalen heeft Uwlevensoverzicht.nl het rechts om de overeenkomst met de consument te ontbinden en de volledige dienst c.q. te beëindigen.

Herroepingsrecht

 • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • De dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft.
 • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft.
 • Het geen weddenschappen en/of loterijen betreft.
 • De consument niet heeft afgezien tot zijn herroepingsrecht.
 • Het geen dienst betreft die met instemming van een klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.

 • De bedenktijd van 14 dagen vangt aan:

 • Zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten.
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

 • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@uwlevensoverzicht.nl, indien gewenst met behulp van het contactformulier dat Uwlevensoverzicht.nl aanbiedt op de website.

Opschortingsrecht

 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Uwlevensoverzicht.nl te verrekenen met een vordering op Uwlevensoverzicht.nl.

Garantie

 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Uwlevensoverzicht.nl enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Uwlevensoverzicht.nl voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 • Uwlevensoverzicht.nl stelt zich nooit aansprakelijk voor het naar buiten brengen van persoonlijke gegevens.
 • Uwlevensoverzicht.nl heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventuele afgesproken voorschot door de consument.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat Uwlevensoverzicht.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 • Indien de consument er niet voor heeft gezorgd dat Uwlevensoverzicht.nl tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de consument.

Informatieverstrekking door de klant

 • De consument stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Uwlevensoverzicht.nl.

 • De consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derde afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 • Indien en voor zover de consument dit verzoekt, retourneert Uwlevensoverzicht.nl de betreffende bescheiden.

 • Stelt de consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Uwlevensoverzicht.nl redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de consument.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 • De overeenkomst tussen Uwlevensoverzicht.nl en de consument betreffende dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 • Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de consument Uwlevensoverzicht.nl schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 • De consument kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 • Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

 • De consument houdt iedere informatie(in welke vorm dan ook) die hij van Uwlevensoverzicht.nl ontvangt geheim.

 • Hetzelfde geldt voor alle informatie betreffende Uwlevensoverzicht.nl waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Uwlevensoverzicht.nl schade kan betrokken.

 • De consument neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in bovenstaande genoemde informatie ook geheim houdt.

 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 • Die al openbaar was voordat de consument deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de consument.
 • Die door de consumentopenbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke verplichting.

 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 • Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarde over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

 • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete  1.000 euro.

 • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete 5.000 euro.

 • Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van 5% van het in het bovenstaand genoemde bedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

 • Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

 • Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Uwlevensoverzicht.nl waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 • De consument vrijwaart Uwlevensoverzicht.nl tegen alle aanspraken van derde die verband houden , het de door Uwlevensoverzicht.nl geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 • De consument dient door Uwlevensoverzicht.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 • Beantwoord een geleverd verleende dienst niet aan het geen wat de consument redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de consument Uwlevensoverzicht.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.

 • Consumenten dienen Uwlevensoverzicht.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 • De consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Uwlevensoverzicht.nl in staat is hierop adequaat te reageren.

 • De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Uwlevensoverzicht.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 • De consument dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Uwlevensoverzicht.nl.

 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ingebrekestelling Uwlevensoverzicht.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 • Als Uwlevensoverzicht.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Uwlevensoverzicht.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Uwlevensoverzicht.nl

 • Uwlevensoverzicht.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de consument lijdt als en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 • Uwlevensoverzicht.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Uwlevensoverzicht.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, cyberaanvallen, hackers, gemiste besparing of schade aan derden.

 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 • Elk recht van de consument op schadevergoeding van Uwlevensoverzicht.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek.

Recht op ontbinding

 • De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Uwlevensoverzicht.nl toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 • Is de nakoming van de verplichting door Uwlevensoverzicht.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Uwlevensoverzicht.nl in verzuim is.

 • Uwlevensoverzicht.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Uwlevensoverzicht.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Uwlevensoverzicht.nl in de nakoming van zijn verplichting ten aanzien van de consument niet aan Uwlevensoverzicht.nl kan worden toegerekend in een van de wil van Uwlevensoverzicht.nl onafhankelijke situatie waardoor de nakoming van zijn verplichting ten aanzien van de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van Uwlevensoverzicht.nl kan worden verlangd.

 • Tot de in bovenstaande genoemde overmachtsituatie worden ook -doch niet uitsluitend-gerekend: noodtoestand(zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit-internet-, computer-, hackers en tele-storingen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, aanklachten en werkonderbrekingen.

 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Uwlevensoverzicht.nl 1 of meer verplichtingen naar de consument niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Uwlevensoverzicht.nl er weer aan kan voldoen.

 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 • Uwlevensoverzicht.nl is in een overmachtsituatie geen enkel (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 • Uwlevensoverzicht.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Uwlevensoverzicht.nl zoveel mogelijk vooraf met de consument bespreken/mededelen.

 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 • Rechten van de consument uit een overeenkomt tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijk instemming van Uwlevensoverzicht.nl.
 • Deze bepaling geld als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 • Een bepalingen die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Uwlevensoverzicht.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend te Nederlands recht van toepassing.

 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar  is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 05-12-2022